Horne Forsamlingshus

Vedtægter for Horne Forsamlingshus.

 1. Foreningens navn er Horne Forsamlingshus. Dens hjemsted er Horne, Fyn.
 2. Formålet med foreningen er at tilvejebringe et passende lokale til afholdelse af foredrag, forhandlingsmøder, sang og musik.
  Med bestyrelsens samtykke, kan det også benyttes til sammenkomster af politisk og kommunal art, samt til festlige lejligheder, ligesom det kan benyttes af ungdommen, alt som bestyrelsen finder passende.
 3. Enhver interesseret husstand, forening og institution kan optages som medlem af foreningen. Husstandsmedlemsskabet giver max. 2 stemmer, dog kun en stemme pr. fremmødt person. Foreninger og institutioner har 1 stemme pr. medlemskort. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemsåret følger kalenderåret.
 4. Foreningen ejer Horne Forsamlingshus med aktiver og passiver. Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For foreningens forpligtigelser hæfter alene dens aktiver, idet hverken bestyrelse eller foreningens medlemmer hæfter personligt. Ved eventuel opløsning overgår foreningens formue til almennyttige formål i Faaborg kommune.
 5. Hvert år senest 31. marts afholdes ordinær generalforsamling, hvortil formanden indvarsler med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden. På den ordinære generalforsamling forhandles blandt andet følgende:
  a. Formanden aflægger beretning om det foregående kalenderårs virksomhed
  b. Årsregnskabet for kalenderåret fremlægges i revideret stand af kassereren til godkendelse.
  c. Valg af bestyrelsesmedlemmer med suppleanter og 1 revisor.
  d. Fastsættelse af kontingentets størrelse
  e. Eventuelt.
 6. Når mindst 20 af foreningens medlemmer eller et bestyrelsesflertal forlanger det, skal formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 3 uger efter begæringens fremsættelse med mindst 1 uges varsel.
 7. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7 medlemmer blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen leder foreningen efter generalforsamlingens fastsatte retningslinjer. Valget til bestyrelsen gælder for 2 år. Skiftevis afgår i ulige år 3 medlemmer og i lige år 4 medlemmer Snarest efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt.
 8. Formanden og kassereren repræsenterer foreningen og tegner denne, samt besørger de daglige forretninger. Formanden skal sørge for, at der føres en protokol, hvori indføres:
  a. Det årlige regnskab med sluttal for driftsregnskab og status.
  b. Forhandlinger på generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne samt navnene på bestyrelsesmedlemmer.
 9. For husets brug fastsætter bestyrelsen et vederlag og der bør arbejdes hen imod at indtægterne dækker udgifterne.
 10. Salg, optagelse af lån og pantsætning af foreningens ejendom kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling, hvor spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. Foreningens opløsning kan kun besluttes, såfremt det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor spørgsmålet afgøres ved simpelt stemmeflertal. Vedtægterne kan ændres med simpelt stemmeflertal.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 19.marts 2014.